tiistai 26. elokuuta 2014

Pussihousuista tänä kesänä

Hesarissa tänään 26. elokuuta juttu harvinaisista yksityiskaupoista. Jalavan Kauppa on sen mukaan vanhin yhä toimiva yksityiskauppa Suomessa. Kaupan pidossa tapahtunut sukupolven vaihos - Ari Jalava on jättänyt kaupan pojalleen Mikko Jalavalle, joka jatkaa perinteitä... vanhanajan vaatteet yms. Sitten oli ihan kiva asiakkaan haastattelu..... Tässä Hesarin juttu...

 Vaih­toeh­toi­sen kau­pan tai kah­vi­lan on tar­jot­ta­va li­säar­voa, jo­ta ket­ju­liik­kees­tä ei löy­dy. Ja­la­van kau­pas­sa sen te­ke­vät van­han ajan vaat­teet. Sot­ka­mo­lai­set Tarja Rissanen ja Eero Vilén py­säh­tyi­vät var­ta vas­ten Ja­la­vaan et­si­mään pus­si­hou­su­ja ja jat­sa­rei­ta.
"T­yö­ka­ve­ril­la oli syn­ty­mä­päi­väa­su­na ko­ko van­han ajan kos­tyy­mi lii­vei­neen, tääl­tä han­kit­tu ja ko­mea kuin mi­kä", Vilén ker­toi.
Tiet­tä­väs­ti Suo­men van­hin yhä toi­min­nas­sa ole­va yk­si­tyi­nen kaup­pa on Ja­la­van kaup­pa ja kah­vi­la Tai­val­kos­kel­la Poh­jois-­Poh­jan­maal­la. Vuon­na 1883 pe­rus­tet­tu kaup­pa me­nes­tyy hy­vin ket­ju­liik­kei­den ul­ko­puo­lel­la, vaik­ka se ei si­jait­se­kaan val­ta­tien var­res­sa.
Paik­ka sai tä­nä ke­sä­nä uu­det omis­ta­jat, kun Mikko ja Laura Jalava jat­koi­vat kau­pan­pi­toa. Mik­ko Ja­la­va, 33, on kaup­pias vii­den­nes­sä pol­ves­sa pe­räk­käin.
His­to­rioit­si­ja Mik­ko ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi Lau­ra Ja­la­va, 30, te­ke­vät kau­pas­saan pit­kää päi­vää. Yrit­tä­jien en­sim­mäi­nen ke­sä oli vil­kas, ja koh­ta odo­te­taan jo rus­ka­ret­ke­läi­siä.
Hel­sin­ki­läi­nen Tarja Kovaljeff käy Ja­la­van kah­vi­las­sa ai­na Tai­val­kos­kel­la käy­des­sään. Mun­kit ovat tuo­rei­ta, ja myy­mä­läs­sä riit­tää kat­sel­ta­vaa.
"Saa­pas­hou­sut, jat­sa­rit, fla­nel­li­pai­dat pys­ty­kau­luk­sel­la ja kol­mel­la na­pil­la, 1940-­lu­vun esi­lii­nat, us­ko­vais­ten pas­til­lit", Mik­ko Ja­la­va luet­te­lee kaup­pan­sa hit­ti­tuot­tei­ta.
Ja­la­van kaup­paa kan­nat­te­lee vah­vas­ti pai­kal­li­sen kir­jai­li­jan Kalle Päätalon jät­tä­mä pe­rin­tö. Ro­maa­neis­sa Ja­la­van kaup­pa ku­va­taan mat­ka­lais­ten pirt­ti­nä ja kii­vai­den väit­te­lyi­den aree­na­na.
"Pää­ta­lo-­fa­nit ovat yk­si sel­keä asia­kas­ryh­mä", Mik­ko Ja­la­va sa­noo.
Ja­la­van kau­pas­sa myy­tiin elin­tar­vik­kei­ta 1980-­lu­vul­le. Jat­ka­mi­nen oli­si vaa­ti­nut ar­vo­sei­nien pur­ka­mis­ta ny­kyai­kais­ta kau­pan­käyn­tiä var­ten.
Van­ho­ja pie­niä ruo­ka­kaup­po­ja löy­tyy Suo­mes­ta yhä, osa lä­hes Ja­la­van kau­pan ikäi­siä, ku­ten K-Ext­ra Mo­la­rius Ki­teel­lä, K-Ext­ra J. Rök­sä Pa­rik­ka­las­sa tai K-­Kaup­pa Palmén Van­taal­la.
Nä­mä kaik­ki van­huk­set löy­ty­vät net­ti­si­vus­tol­ta way.­fi, jo­ka esit­te­lee vaih­toeh­toi­sia kaup­pa­liik­kei­tä ja py­säh­ty­mis­paik­ko­ja. Si­vus­ton pe­rus­ta­jiin kuu­lu­va Matti Luukkanen sa­noo työn läh­te­neen käyn­tiin kuu­si vuot­ta sit­ten.
Yhä useam­pi suo­ma­lai­nen et­sii tau­ko­pai­kak­seen jo­tain muu­ta kuin ABC-a­se­maa. Pie­net kah­vi­lat ja kau­pat kiin­nos­ta­vat, kos­ka ne tar­joa­vat pai­kal­li­sia elä­myk­siä.
Mat­kai­lun edis­tä­mis­kes­kuk­sen (MEK) mu­kaan il­miö on osa isom­paa tren­diä, jos­sa ih­mi­set et­si­vät ai­toa pai­kal­li­suut­ta.
"Ket­ju­liik­keet tar­joa­vat sa­maa kaik­kial­la. Pie­nis­sä koh­teis­sa pää­see nä­ke­mään alueen oma­laa­tui­suut­ta", to­teaa tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Kristiina Hietasaari.
Hie­ta­saa­ren mu­kaan il­miöön liit­tyy myös ruo­ka­mat­kai­lun suo­sion kas­vu.
"Ha­lu­taan tu­tus­tua jo­hon­kin toi­sen­lai­seen, mi­hin ket­ju­pai­kois­sa on to­tut­tu."
Tiet­tä­väs­ti Suo­men van­hin yhä toi­min­nas­sa ole­va yk­si­tyi­nen kaup­pa on Ja­la­van kaup­pa ja kah­vi­la Tai­val­kos­kel­la Poh­jois-­Poh­jan­maal­la. Vuon­na 1883 pe­rus­tet­tu kaup­pa me­nes­tyy hy­vin ket­ju­liik­kei­den ul­ko­puo­lel­la, vaik­ka se ei si­jait­se­kaan val­ta­tien var­res­sa.
Paik­ka sai tä­nä ke­sä­nä uu­det omis­ta­jat, kun Mikko ja Laura Jalava jat­koi­vat kau­pan­pi­toa. Mik­ko Ja­la­va, 33, on kaup­pias vii­den­nes­sä pol­ves­sa pe­räk­käin.
His­to­rioit­si­ja Mik­ko ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi Lau­ra Ja­la­va, 30, te­ke­vät kau­pas­saan pit­kää päi­vää. Yrit­tä­jien en­sim­mäi­nen ke­sä oli vil­kas, ja koh­ta odo­te­taan jo rus­ka­ret­ke­läi­siä.
Hel­sin­ki­läi­nen Tarja Kovaljeff käy Ja­la­van kah­vi­las­sa ai­na Tai­val­kos­kel­la käy­des­sään. Mun­kit ovat tuo­rei­ta, ja myy­mä­läs­sä riit­tää kat­sel­ta­vaa.
"Saa­pas­hou­sut, jat­sa­rit, fla­nel­li­pai­dat pys­ty­kau­luk­sel­la ja kol­mel­la na­pil­la, 1940-­lu­vun esi­lii­nat, us­ko­vais­ten pas­til­lit", Mik­ko Ja­la­va luet­te­lee kaup­pan­sa hit­ti­tuot­tei­ta.

1 kommentti:

  1. Tämä oli hyvä uutinen. Olenkin miettinyt, että koskahan Jalavan kauppa lopettaa. Nyt on onneksi jatko turvattu. Onnittelut yrittäjäparille.

    VastaaPoista